Google+! Ztrácí Facebook svou dominanci?

Tagy:  Google+, Google Plus, Google, G+, Facebook, sociální síť, sdílení, Google Buzz, Picasa, +1, VOIP, videokonference, Twitter, kruh, Témata, Stream

Google+! Ztrácí Facebook svou dominanci?

Éru sociálních sítí snad nemusím nijak zvlášÅ¥ pÃ…™edstavovat. PÃ…™ÃƒƒÃ‚­chod Facebooku znamenal pro internet obrovský boom právÄ› v této oblasti. PÃ…™iÃ…¡la zcela nová značka, zcela nové funkce, zcela nové pojetí socializace na internetu. Do nedávné doby nebyla na internetu k nalezení Ã…¾ÃƒÃ‚¡dná obstojná konkurence. Situace se ale mÄ›ní. PÃ…™ichází Google+!

Kopie facebooku? V Å¾ÃƒÃ‚¡dném pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ›!

JistÄ› jste si v poslední dobÄ› vÃ…¡imli nové vizáže vÃ…¡ech sluÃ…¾eb Googlu, která se mÄ›ní s pÃ…™ÃƒƒÃ‚­chodem zbrusu nové sociální sluÃ…¾by Google+. Ã…˜ÃƒƒÃ‚­káte-li si, Ã…¾e je Google+ jen dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ sociální sluÃ…¾bou do počtu, mýlíte se. AÃ…¾ čas ale ukáže, jestli si Google+ najde své místo na trhu. Zatím vÃ…¡ak lze Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci, Ã…¾e je Google+ na dobré cestÄ›. PÃ…™i pohledu na Google+ s lehkým odstupem času, zjistíme jednu zajímavost. Google+ totiÃ…¾ vlastnÄ› ani není úplnÄ› tak nový. VÃ…¡echny pouÃ…¾ité sluÃ…¾by, jako napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad chat, Stream nebo tÃ…™eba fotografie, existovaly jiÃ…¾ pÃ…™ed tím. V tu chvíli se tvářily jako nezávislé a snad dokonce trochu nelogicky rozdÄ›lené sluÃ…¾by. Jestli byl Google+ na konferencích pÃ…™ipravovaný jiÃ…¾ dlouhá léta, je otázkou. Nyní je tu, a tak nás zajímá spíše to, co nabízí a co od nÄ›j mÃ…¯Ã…¾eme čekat. PÃ…™edem vás mohu ujistit, Ã…¾e se tato syntéza stoprocentnÄ› povedla a funguje na jedničku. O chat se napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad stará Google Talk, o fotografie úspěÃ…¡ná sluÃ…¾ba Picasa a o Stream nedávno spuÃ…¡tÄ›ný Google Buzz, který se osamostatnÄ›ný nijak zvlášÅ¥ nechytil. Díky Google Talku také mÃ…¯Ã…¾ete od Google+ očekávat VOIP komunikaci a video konference.

Profil

Profil

UÃ…¾ivatele sluÃ…¾eb provozovaných Googlem jistÄ› nijak nepÃ…™ekvapím zmínkou o spolupráci Google+ s Google účtem. Nemusíte se tedy nikam zdlouhavÄ› registrovat a pamatovat si dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ heslo, stačí pouhá aktivace sluÃ…¾by Google+. NepouÃ…¾ÃƒÃ‚­váte-li sociální sítÄ› z dÃ…¯vodu zvýšené aktivity pubertálních uÃ…¾ivatelÃ…¯, moÃ…¾ná vás v tomto ohledu Google+ pÃ…™esvÄ›dčí. SluÃ…¾ba je totiÃ…¾ dostupná jen osobám starÃ…¡ÃƒÃ‚­m 18 let. Obrovským rozdílem oproti současným sociálním sítím je zcela jinak pojaté virtuální pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡telství, o tom vÃ…¡ak budu podrobnÄ› mluvit aÃ…¾ v dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ části článku. Zajímavou sluÃ…¾bou jsou také Témata. Fungují v podstatÄ› jako RSS čtečka. Neustále tedy budete informování o Å¾havých novinkách týkajících se vámi vybraných zájmÃ…¯, respektive témat. Témata jsou tedy jakýmsi zástupcem Google Reader v Google+. Mnoho uÃ…¾ivatelÃ…¯ jistÄ› potěÃ…¡ÃƒÃ‚­m pÃ…™ÃƒƒÃ‚­tomností české lokalizace.

Uvítání

Uvítání

Hoď si mě do kruhu

NejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ rozdíl oproti současným sociálním sítím spočívá v jiném chápání virtuálního pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡telství. V Google+ totiÃ…¾ nemáte jednu jedinou rubriku PÃ…™ÃƒƒÃ‚¡tele, ale speciální kruhy. PÃ…™ÃƒƒÃ‚¡telství tedy není automaticky vzájemné. Oba uÃ…¾ivatelé se musí mít vzájemnÄ› v jednom z kruhÃ…¯. Tím se dostáváme také k dÃ…¯leÃ…¾itému faktu, Ã…¾e ostatní uÃ…¾ivatelé nevidí v jakém kruhu je máte. MÃ…¯Ã…¾ete napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad mít kruh „Lidi které nemám rád“ a lidé v tomto kruhu o tom nebudou vÄ›dÄ›t. StejnÄ› to samozÃ…™ejmÄ› funguje i obrácenÄ›. VeÃ…¡kerá vaÃ…¡e aktivita a sdílení je také závislé na kruzích.

Kruhy

Kruhy

Chcete-li napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad aby nahrané fotografie z alba „Dovolená“ vidÄ›li jen vaÃ…¡i pÃ…™ÃƒƒÃ‚­buzní, nasdílíte toto album jen kruhu „PÃ…™ÃƒƒÃ‚­buzní“. Nikdo jiný tedy fotky neuvidí. StejnÄ› tak to funguje i v pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› Streamu a dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ch sluÃ…¾eb. Jednotlivé uÃ…¾ivatele mÃ…¯Ã…¾ete samozÃ…™ejmÄ› mít ve více kruzích zároveÃ…ˆ. Pro pÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad uvedu, Ã…¾e uÃ…¾ivatel Petr je v kruhu „PÃ…™ÃƒƒÃ‚¡telé“ a „SpoluÃ…¾ÃƒÃ‚¡ci“, z ÄehoÃ…¾ vyplývá, Ã…¾e vidí vaÃ…¡i aktivitu v obou skupinách. Chcete-li si pÃ…™idat dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ uÃ…¾ivatele, kteÃ…™ÃƒƒÃ‚­ nemají účet na Google+, mÃ…¯Ã…¾ete vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­t vyhledávače pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡tel ve sluÃ…¾bách Yahoo! Mail či Windows Live Hotmail.

Rychlé informace o stavu sluÃ…¾by v horní liÃ…¡tÄ›.

Rychlé informace o stavu sluÃ…¾by v horní liÃ…¡tÄ›.

V Google+ funguje také označování lidí a vÄ›cí na fotografiích. K tomu aby vás mohl kdokoli označit na fotografii, potÃ…™ebuje vaÃ…¡e svolení. MÃ…¯Ã…¾ete povolit označování jednak vybraným lidem, jednak celým kruhÃ…¯m. Stream, coÃ…¾ je obdoba Zdi známé z Facebooku, umoÃ…¾Ã…ˆuje filtrovat komentáře podle kruhÃ…¯. MÃ…¯Ã…¾ete si nechat zobrazit buď vÃ…¡echny komentáře dohromady a nebo tÃ…™eba jen komentáře z vybraného kruhu.

Označení na fotografii

Označení na fotografii

Současný stav

V současnosti běÃ…¾ÃƒÃ‚­ Google+ v uzavÃ…™ené betÄ›, kdy jej testuje jen pár tisícovek vyvolených. NicménÄ› vrátka se neustále otevírají, a tak se nedávno zpÃ…™ÃƒƒÃ‚­stupnil nový systém pozvánek. Pokud se do sluÃ…¾by nelze na pozvánku dostat ihned, stále to zkouÃ…¡ejte. UÃ…¾ivatelské rozhraní je velmi „vzduÃ…¡né“. VÃ…¡echny prvky jsou logicky poskládané, hezky pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stupné a hlavnÄ› nepÃ…™eplácané. Hledáte-li rÃ…¯zné sociální flashové hry, ankety či dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ podobné záleÃ…¾itosti známé napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad z Facebooku, zatím s nimi u Google+ nepochodíte. Je jen otázkou, jestli se podobné vÄ›ci vÃ…¯bec objeví. V pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› flashových her vÃ…¡ak mÃ…¯Ã…¾eme očekávat pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m hry z produkce Zyngy. Google je totiÃ…¾ jejím vlastníkem. Za zmínku jistÄ› stojí i pÄ›knÄ› zpracované nastavení zabezpečení profilu, které je vlastnÄ› závislé na dÃ…™ÃƒƒÃ‚­ve zmiÃ…ˆovaných kruzích. Nastavování zabezpečení je provedeno velmi elegantním zpÃ…¯sobem. PÃ…™i úpravÄ› profilu koukáte jakoby z pohledu jiného uÃ…¾ivatele.

Stream – obdoba Zdi z Facebooku

Stream – obdoba Zdi z Facebooku

Co se týče chatu, očekávejte starý známý Google Talk a to včetnÄ› podpory VOIP volání a videokonferencí nejen mezi dvÄ›ma uÃ…¾ivateli. V Google Talku nemusíte mít vÃ…¡echny kontakty, se kterými jste ve spojení v Google+. Výhodou chatu v Google+ je bezesporu moÃ…¾nost posílání souborÃ…¯. ZmÄ›ny nastaly také v pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› fotografií, respektive Webových alb Picasa. V pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vání sluÃ…¾eb Google+ se ruÃ…¡ÃƒÃ‚­ váš limit 1GB ve sluÃ…¾bÄ› Picasa. Maximální rozliÃ…¡ení nahrávaných fotografií vÃ…¡ak musí být 2048×2048. PÃ…™i nahrání vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ fotografie, se jejich rozliÃ…¡ení samozÃ…™ejmÄ› zmenÃ…¡ÃƒÃ‚­ na poÃ…¾adovanou hodnotu. JestliÃ…¾e ale chcete nahrát fotky v pÃ…¯vodní velikosti, zÃ…¯stává stále limit pro bezplatné uloÃ…¾ení o velikosti 1 GB. Alba, které nahrajete prostÃ…™ednictvím Google+, jsou normálnÄ› zobrazeny i v Picasu. To samé platí i v pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› vkládání komentářÃ…¯. Díky dlouhodobým zkuÃ…¡enostem Googlu s on-line sdílením fotografií je práce s fotoalby a fotografiemi v Google+ velmi dobrá a podstatnÄ› rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­ neÃ…¾ v pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› Facebooku. TÃ…™eÃ…¡ničkou na dortu jsou napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad animace pÃ…™i pÃ…™ejetí kurzorem pÃ…™es nÄ›které z nahraných alb.

Fotoalba

Fotoalba

Facebook by se bez Like Button, respektive tlačítka Líbí se mi, asi těÃ…¾ko obeÃ…¡el. Google zavedl jeho obdobu nazvanou +1. V krátkosti lze Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci, Ã…¾e hlavním úkolem tohoto tlačítka je poukázat na kvalitu vybraného odkazu. MÃ…¯Ã…¾ete napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad náš softwarový magazín označit tlačítkem +1 a kaÃ…¾dý ve vaÃ…¡em profilu uvidí zmínku o SWMag.cz. PÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m pÃ…™i vyhledávání Google vyhledávačem mÃ…¯Ã…¾ete vy a vaÃ…¡i pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡telé tlačítko +1 ocenit.

+1 v Google vyhledávači

+1 v Google vyhledávači

Konkurence v dohlednu

Google+ ukázal sluÃ…¡ný potenciál. Pokud se vytvoÃ…™ÃƒƒÃ‚­ dostatečná základna uÃ…¾ivatelÃ…¯, Facebook bude mít práci udrÃ…¾et si svÃ…¯j dominantní post. PodobnÄ› je ohroÃ…¾en i oblíbený Twitter, protoÃ…¾e Stream nestaví na informacích „Co se mi honí hlavou“ a tak podobnÄ›. ÄŒas teprve ukáže, jakým smÄ›rem se Google+ bude vyvíjet. O tom, Ã…¾e si Facebook a pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m Mark Zuckerberg uvÄ›domuje budoucí velkou hrozbu, jste se mohli na internetu dočíst nedávno. Jako odpoveď na Google+ totiÃ…¾ Facebook zprovoznil VOIP hovory, videokonference a pÃ…™edÄ›lal podobu chatu a kontakt listu. Pro Facebook tyto sluÃ…¾by zprostÃ…™edkoval Microsoft se svým Skypem. Nezbývá tedy nic jiného, neÃ…¾ Googlu popÃ…™ÃƒƒÃ‚¡t hodnÄ› Ã…¡tÄ›stí s novou sluÃ…¾bou Google+. Čím více konkurence, tím mohou být lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ podmínky pro nás uÃ…¾ivatele. Na závÄ›rečné hodnocení je prozatím čas, proto jej vynechám. JestliÃ…¾e se chcete podÄ›lit o váš názor k této problematice, mÃ…¯Ã…¾ete vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­t diskuse nebo ankety pod tímto článkem.

Výhody:

 • Spojení známých služeb do jedné
 • Kruhy
 • Uživatelské rozhraní
 • Možnost posílání souborů přes chat
 • Využití Webových alb Picasa
 • Vaše kruhy nevidí ostatní uživatelé

Nevýhody:

 • K přihlášení je zatím třeba pozvánky
 • Absence sociální aplikací a her (možná spíše výhoda)

Článek Google+! Ztrácí Facebook svou dominanci? byl publikován 18. července 2011 v 00.00 v rubrice Internet. Autorem článku je Ondřej Dostál. Pro diskusi slouží komentáře (4).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!