Programy pro úpravu fotek přímo v internetovém prohlížeči

Sponzorované odkazy

Programy pro úpravu fotek přímo v internetovém prohlížeči

Pokud se uÃ…¾ nÄ›kdo z vás pokouÃ…¡el upravit svoji fotku prostÃ…™ednictvím internetového prohlížeče, narazil na nespočet stránek, které tuto moÃ…¾nost mají. Jaký z nich si vybrat, aby obsahoval vÃ…¡e, co chcete? To je těÃ…¾ká otázka. Proto se pokusím vybrat alespoÃ…ˆ pÄ›t tÄ›ch nejlepÃ…¡ÃƒÃ‚­ch, které za to stojí.

Co obnášÃ­?

Výhoda tÄ›chto stránek je hlavnÄ› v tom, Ã…¾e veÃ…¡keré úpravy fotografií jsou dostupné na stránkách. Není pak nutné kupovat a instalovat obsáhlé programy a nebo více programÃ…¯ na jednou. Proto stále více uÃ…¾ivatelÃ…¯ pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vá tÄ›chto internetových editačních stÃ…™edisek, které jim ulehčí jejich práci.

NÄ›které webové servery umoÃ…¾Ã…ˆují uloÃ…¾ení fotografie na jejich vlastní uloÃ…¾iÃ…¡tÄ› a tudíž fungují, jako záloha a Ã…¡etÃ…™ÃƒƒÃ‚­ volné místo v počítači. VÄ›tÃ…¡ina stránek vÃ…¡ak funguje bez registrace a čekání na potvrzení e-mailové adresy a uÃ…¾ivatel pak mÃ…¯Ã…¾e po načtení stránky ihned vloÃ…¾it obrázek a upravovat.

Nevýhodou je logicky potÃ…™eba stálého internetového pÃ…™ipojení a s tím související ztrátÄ› upravované fotografie. Nyní uÃ…¾ k samotným editorÃ…¯m.

Photoshop

První zmínÄ›ný editor je snad tím nejpouÃ…¾ÃƒÃ‚­vanÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­m programem k ÃºpravÄ› fotografií a nyní je dostupný také v online podobÄ›, jako Photoshop Express Editor. Oproti placenému programu je vÃ…¡ak tento zcela zdarma.

Pixelizace ve Photoshop Express Editor

Pixelizace ve Photoshop Express Editor

Editor obsahuje hlavnÄ› ty nejpouÃ…¾ÃƒÃ‚­vanÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ funkce, které jsou dostupné v programu. Nechybí zde základní úpravy obrazu a jsou tu také samolepky, rámečky a rÃ…¯zné dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ grafické doplÃ…ˆky. Prozatím editor neobsahuje mnohé filtry a nÄ›které funkce jsou teprve ve verzi Beta.

Ukázka funkce Burn, jeÃ…¾ je ve fázi beta

Ukázka funkce Burn, jeÃ…¾ je ve fázi beta

DalÃ…¡ÃƒÃ‚­m nedostatkem je absence čeÃ…¡tiny a nedotaÃ…¾ené ovládání v porovnání s programem. V současné dobÄ› podporuje tento editor pouze úpravu obrázkÃ…¯ formátu JPEG a nesmÄ›jí být vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ neÃ…¾ 16 megapixelÃ…¯. Vzhledem k tomu, Ã…¾e je online editor teprve „v plenkách“, tak mohu s jistotou Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci, Ã…¾e se dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ formáty a funkce budou postupnÄ› doplÃ…ˆovat. Photoshop Express editor je dostupný pod tímto odkazem.

Moje hodnocení:  80 %

Pixlr

Pixlr poskytuje hned tÃ…™i moÃ…¾nosti pro úpravu fotografií. První je samotný Editor, ve kterém lze provést vÃ…¡echny klasické operace, jako jsou napÃ…™. oÃ…™ÃƒƒÃ‚­znutí, otočení, zkosení, Ã…¡tÄ›tec, tuÃ…¾ka, guma. To ale není vÃ…¡e. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ vynikající funkcí jsou zde Vrstvy, které nemají vÃ…¡echny online editory. Práce s nimi je zde jednoduchá. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ krásné úpravy pak umoÃ…¾Ã…ˆují filtry, ve kterých je celkem dost operací, jako je Ã…¡um, pixelizace, rozostÃ…™ení, a nebo Gaussovské rozostÃ…™ení. Editor je dostupný zde.

Gaussovské rozostÃ…™ení v Pixlr

Gaussovské rozostÃ…™ení v Pixlr

Druhou moÃ…¾ností úpravy fotografií je Express, kde celý pÃ…™iloÃ…¾ený obrázek mÃ…¯Ã…¾ete vylepÃ…¡it hezkým orámováním, samolepkami a dalÃ…¡ÃƒÃ‚­mi úpravami. Express je dostupný také jako mobilní aplikace a mÃ…¯Ã…¾ete tak ihned upravit právÄ› poÃ…™ÃƒƒÃ‚­zenou fotografii. Express je dostupný zde.

PÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad úpravy pomocí Pixlr Express

PÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad úpravy pomocí Pixlr Express

Poslední moÃ…¾ností je vyuÃ…¾ití tzv. O-Matic, kde lze transformovat fotografii do rÃ…¯zných typÃ…¯ prostÃ…™edí. Fotografie pak vypadá černobíle, zbledle nebo mokÃ…™e. O-Matic je dostupný zde.

S hromadou tÄ›chto funkcí se editor hodí na sluÃ…¡né vyÃ…™ÃƒƒÃ‚¡dÄ›ní profesionálÃ…¯. Express a O-Matic pak pro vytvoÃ…™ení krásné profilové fotografie nebo pro zábavu. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ výhodou je zde čeÃ…¡tina.

Moje hodnocení:  88 %

PicMonkey

PicMonkey je dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ oblíbený editor fotografií, který se podobá výše zmínÄ›nému Pixlr.

OpÄ›t zde nechybí klasické funkce v podobÄ› oÃ…™ezávání apod. PicMonkey nabízí nespočet vizuálních filtrÃ…¯, které jsou sice pÃ…™edem dané, ale mÃ…¯Ã…¾eme zmÄ›nit jejich parametry, jako je intenzita, barvy, apod. Tudíž je více specifikovanÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ oproti Pixlr.

PouÃ…¾ití funkce Auto adjust v PicMonkey

PouÃ…¾ití funkce Auto adjust v PicMonkey

VýbornÄ› se hodí také k poÃ…™izování fotografií osob a disponuje moÃ…¾ností úpravy obličeje. Má pro tento zpÃ…¯sob vyhrazenou poloÃ…¾ku ve které lze upravit napÃ…™. Rty, obočí, nebo i vousy. Dále nechybí samolepky a rámečky. Rámečky nabízejí také moÃ…¾nost pÃ…™idání rámečku vlastního, který máte uloÃ…¾en v počítači.

PouÃ…¾ití očních stínÃ…¯

PouÃ…¾ití očních stínÃ…¯

Upravené foto lze uloÃ…¾it do počítače, nebo do cloudových uloÃ…¾iÃ…¡Ã…Â¥ OneDrive a DropBox. Podporované formáty pro uloÃ…¾ení jsou PNG a JPEG.

PicMonkey má i svá negativa. Prvním je stejnÄ›, jako u Photoshop Express Editoru, absence čeÃ…¡tiny. Absenci ale částečnÄ› neutralizují obrázky u kaÃ…¾dé funkce, které naznačují účel daného nástroje. Dále má vÄ›tÃ…¡inu Ã…¡ikovných funkcí zpoplatnÄ›nou. Cena vÃ…¡ak není vysoká a stojí zhruba 60 na jeden mÄ›síc. To znamená, Ã…¾e pro pouÃ…¾ití vÃ…¡ech funkcí je také nutná registrace.

Online editor je dostupný na oficiálních stránkách.

Moje hodnocení:  85 %

piZap

PÃ…™edposlední portál pro úpravu fotografií je zcela zdarma a je propojen s nejznámÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­mi portály pro sdílení. Jeho funkce jsou určeny spíše pro úpravu fotografií sama sebe, tedy tzv. „selfie“.

PÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad pouÃ…¾ití filtru

PÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad pouÃ…¾ití filtru

Mezi základní funkce patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ oÃ…™ÃƒƒÃ‚­znutí, otočení, zoom a nastavení barev. Nechybí zde pÃ…™ednastavené filtry, které se dají dále upravit. PÃ…™idána je zde také funkce vyÃ…™ÃƒƒÃ‚­znutí, ale není určena pro nÄ›jaké detailnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ operace. Pro milovníky meme obrázkÃ…¯ je zde pár vybraných Ã…¡ablon a milovníci graffiti zde mají také velice povedený nástroj pro malbu.

UÃ…¾ití samolepky Meme

UÃ…¾ití samolepky Meme

Co se týče ukládání obrázku, lze pouÃ…¾ÃƒÃ‚­t počítač (JPEG), Facebook, Twitter nebo Pinterest. VyuÃ…¾ÃƒÃ‚­t lze též piZap uloÃ…¾iÃ…¡tÄ›.

Editoru bohuÃ…¾el chybí čeÃ…¡tina a je plný reklam. Reklamy ale nevadí pÃ…™i práci. PiZap je dostupný zde. Dostupný je také pro mobilní telefony.

Moje hodnocení:  76 %

Perfectphoto.cz

Tento editor je oproti pÃ…¯vodním o poznání jednoduÃ…¡Ã…¡ÃƒÃ‚­ a poskytuje pouze nÄ›které základní funkce. Na jednoduché úpravy vÃ…¡ak vystačí.

Rozhraní editoru Perfectphoto.cz

Rozhraní editoru Perfectphoto.cz

UmoÃ…¾Ã…ˆuje napÃ…™. Otočení, zrcadlení nebo upravení barev. PÃ…™i kaÃ…¾dé funkci pak musíte čekat na načtení celé stránky, coÃ…¾ značnÄ› zpomaluje proces editace. Výsledný obrázek lze uloÃ…¾it, jako PNG nebo JPEG. Navíc se na spodní stranÄ› upraveného obrázku zobrazí logo portálu.

Z této pÄ›tice určitÄ› nejhorÃ…¡ÃƒÃ‚­ editor, který má málo, co nabídnout. Kdo by chtÄ›l pÃ…™ece jenom vyzkouÃ…¡et, stačí kliknout zde.

Moje hodnocení:  30 %

Závěrem

Z této pÄ›tice se mi jeví nejpÃ…™ÃƒƒÃ‚­vÄ›tivÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ asi Pixlr. Je v ÄeÃ…¡tinÄ›, je plný spousty funkcí pro úpravu fotografií, je zcela zdarma a nabízí více moÃ…¾ností pro úpravu. Naopak nejhorÃ…¡ÃƒÃ‚­m je poslední zmiÃ…ˆovaný. Proto doporučuji vyhnout se stránce perfectphoto.cz. Doufám, Ã…¾e vÃ…¡e dÃ…¯leÃ…¾ité bylo sdÄ›leno a pÃ…™eji mnoho krásných úprav vÃ…¡em grafikÃ…¯m.

Sponzorované odkazy:

Článek Programy pro úpravu fotek přímo v internetovém prohlížeči byl publikován 23. prosince 2014 v 05.00 v rubrice Internet. Autorem článku je Michal Havlík. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!