Nejlepší online kalendáře

Sponzorované odkazy

Nejlepší online kalendáře

Máme rÃ…¯zné druhy kalendářÃ…¯. Stolní, nástÄ›nné. KromÄ› nich vÃ…¡ak existují také kalendáře v mobilu, tabletu, PC. Tyto kalendáře mÃ…¯Ã…¾eme pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat tÃ…™eba pouze jen pro zobrazení v tÄ›chto zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zeních nebo je mÃ…¯Ã…¾eme synchronizovat online. Výhodou synchronizace je ta, Ã…¾e máme stále jejich data po ruce aÃ…Â¥ uÃ…¾ jsme doma nebo na cestÄ›.

NejlepÃ…¡ÃƒÃ‚­ online kalendáře

V poslední dobÄ› se začíná čím dále tím více pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat cloudových sluÃ…¾eb a jednoznačmÄ› mÃ…¯Ã…¾eme Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci, Ã…¾e mají rostoucí tendenci v oblibÄ›. HodnÄ› se na tom podílejí mobilní zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení s pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stupem k internetu. Podíváme se jaké výhody má organizace času s vyuÃ…¾itím internetových kalendářÃ…¯ a jaké sluÃ…¾by jsou nyní nejpouÃ…¾ÃƒÃ‚­vanÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­. I kdyÃ…¾ jsou jisté rozdíly ve sluÃ…¾bách dostupných v tuzemsku a ve svÄ›te, u velkých Ã…™eÃ…¡eních se rozdíly téměÃ…™ stírají. Budeme tedy samozÃ…™ejmÄ› vycházet z Äeských sluÃ…¾eb. V cloudu mÃ…¯Ã…¾eme uchovávat rÃ…¯zné poznámky, data, dokumenty, obrázky či videa. MÃ…¯Ã…¾eme je synchronizovat a mít tak pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stup k nim odkudkoliv a z jakéhokoliv zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení s pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stupem k internetu, i kdyÃ…¾ jsme mimo domov.

Jaké jsou výhody a nevýhody online kalendářÃ…¯

Výhody online kalendářÃ…¯

 • PÃ…™ÃƒƒÃ‚­stup odkudkoli – jedna z velkých výhod je moÃ…¾nost pÃ…™istupovat k nim prakticky odkudkoli na svÄ›te, kde máme k dispozici internet. Provedené zmÄ›na se ihned ukládá.
 • Zachování informací pÃ…™i pádu systému – pokud nám náhodou zhavaruje pevný disk nebo dojde k poÃ…¡kození operačního systému a nemáme lokální zálohu kalendáře, nic se nedÄ›je. VÃ…¡echna data jsou uloÃ…¾ena na serverech poskytovatele sluÃ…¾by, takÃ…¾e si je mÃ…¯Ã…¾eme prohlédnout pomocí internetového prohlížeče. Po reinstalaci operačního systému si je mÃ…¯Ã…¾eme znovu synchronizovat.
 • Sdílení kalendáře – umoÃ…¾Ã…ˆuje naplánování společných aktivit ve firmÄ›, či tÃ…™eba mezi známými
 • Elektronická podoba a snadné úpravy – vÃ…¡echny události mÃ…¯Ã…¾eme upravovat, mazat, pÃ…™idávat nové události a to bez Ã…¡krtání a pÃ…™episování, jak je tomu u papírového kalendáře.
 • Snadné vyhledávání – lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ vyhledávání konkrétní události či klíčového slova.

Nevýhody online kalendářÃ…¯

 • Nutnost pÃ…™ipojení k internetu – bez internetu nejde dlouhodobÄ› s tímto typem sluÃ…¾eb pracovat. UÃ…¾ivatel se vystavuje moÃ…¾nosti ztrátÄ› dat a potlačuje výhodu sdílení kalendáře.
 • Zvyk a setrvačnost tradice – mnoho lidí stále jeÃ…¡tÄ› pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vá stolní kalendář nebo diář. Princip je stejný, jde jen o jiný zpÃ…¯sob práce. Ztráta diáře mÃ…¯Ã…¾e bolet a mÃ…¯Ã…¾e znamenat jisté bezpečnostní riziko.

NejčastÄ›ji pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vané online kalendáře u nás

Mezi u nás nejčastÄ›ji pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vané internetové kalendáře patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ Kalendář Google a Kalendář Outlook od Microsoftu.

Kalendář Google

Výborné funkčnosti a provázanosti kalendáře a webového prohlížeče dosáhneme pÃ…™i pouÃ…¾ití prohlížeče Google Chrome, ale bude i funkční i z jiných prohlížečÃ…¯ a to i z nového prohlížeče Microsoft Edge.

CelkovÄ› je práce s kalendářem velmi sviÃ…¾ná. Aktualizace dat probíhá prakticky okamÃ…¾itÄ›. Na hlavní stránce se ve výchozím reÃ…¾imu zobrazí celý týden (včetnÄ› víkendu), ale mÃ…¯Ã…¾eme pÃ…™epínat mezi dalÃ…¡ÃƒÃ‚­mi moÃ…¾nostmi zobrazení jako je den, týden, mÄ›síc, rok a to i s agendou, nebo-li seznamem naplánovaných událostí. Je zde moÃ…¾nost si nechat zobrazit pÃ…™edpověď počasí. MÃ…¯Ã…¾eme si také nastavit sdílení kalendáře, ale tady bych doporučil určitou obezÃ…™etnost v rámci bezpečnosti. MoÃ…¾nosti jsou Ã…¡iroké, dÃ…¯leÃ…¾ité je ale vÄ›dÄ›t, komu mÃ…¯Ã…¾ete povolit sdílení. UmoÃ…¾Ã…ˆuje také si nechávat posílat upozornÄ›ní na nové události a to si je moÃ…¾no nastavit buď na email nebo SMS.

Kalendář Google

Kalendář Google

Jednou z hlavních výhod internetových sluÃ…¾eb je moÃ…¾nost synchronizace dat s mobilními zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zeními. Mezi nejrozÃ…¡ÃƒÃ‚­Ã…™enÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­mi mobilními operačními systémy je Google Android, který v mobilu uÃ…¾ obsahuje pÃ…™edinstalovaný kalendář. Do operačního systému od Apple s iOS jsou k dispozici aplikace s kterými lze synchronizovat skoro vÃ…¡e. To samé platí i pro operační systém Windows Phone 8, kde mají moÃ…¾nost pouÃ…¾it svÃ…¯j účet Google. RovněÃ…¾ nabízí moÃ…¾nost importovat Kalendář Google do Outlooku.com. Na mobilních platformách tedy není problém s dostupností oficiálních aplikací pro práci s Kalendářem Google.

Kalendář Outlook.com

Jedná se o komplexní balík sluÃ…¾eb, ve kterém najdeme kromÄ› kalendáře Outlook.com, Lidé, OneDrive, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote, Sway (moÃ…¾ná nahradí PowerPoint), Office Online. Po pÃ…™epnutí do kalendáře se zobrazí mÄ›síc – to je výchozí nastavení. Pak se mÃ…¯Ã…¾eme pÃ…™epnout do zobrazení Týden, Den, Agenda, Úkol. StejnÄ› jako u Googlu lze ho sdílet. Taky se v nÄ›m zobrazuje počasí a navíc jeÃ…¡tÄ› státní svátky. Pro mobilní zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení existuje aplikace jak pro Android, tak i pro iOS, coÃ…¾ je velmi dobÃ…™e. Dokonce i aplikace jako je Word, Excel, PowerPoint, OneNote je k dispozici pro Android.

Velkou výhodou celé sluÃ…¾by Outlook.com a tím také kalendáře je integrace účtu Microsoft pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo v operačním systému Windows, tedy i v jeho nejnovÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ verzi 10. Pomocí tohoto účtu je moÃ…¾né se standardnÄ› pÃ…™ihlásit do jakéhokoli počítače, kde lze nastavit synchronizaci čehokoli v rámci Outlook.com (emaily, kalendář, kontakty, OneDrive).

Kalendář Outlook

Kalendář Outlook

Kalendář Yahoo

JeÃ…¡tÄ› bych zmínil Kalendář Yahoo. Ten má podobné sluÃ…¾by jako Google nebo Outlook. U nás se skoro nepouÃ…¾ÃƒÃ‚­vá, neboÃ…Â¥ neexistuje oficiální česká podpora. Podpora mobilních zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení je dobrá. Yahoo má speciální adresu, která je uzpÃ…¯sobená pro prohlížení na mobilních zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zeních. Dokonce je k dispozici mobilní aplikace pro Android a iOS. U Windows Phone 8 není potÃ…™eba nic instalovat, účet Yahoo je mezi podporovanými typy ÃºÄtÃ…¯.

VÄ›tÃ…¡ina uÃ…¾ivatelÃ…¯ Yahoo je v USA, takÃ…¾e pokud nemáme k vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­vání sluÃ…¾eb Yahoo nÄ›jaký zásadní dÃ…¯vod, zÃ…™ejmÄ› to nebude vaÃ…¡e primární volba. V kaÃ…¾dém pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› jde o zajímavou alternativu. Vzhledem k chybÄ›jící české podpoÃ…™e chybí kalendáři čeÃ…¡tina.

Závěr

ZávÄ›rem lze napsat, Ã…¾e internetové kalendáře mÃ…¯Ã…¾e pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat kaÃ…¾dý, kdo má pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stup na internet. SamozÃ…™ejmÄ›, Ã…¾e samotný kalendář pro organizaci času nemusí stačit. TÃ…™eba pro projektový management. Zde bude nutné pouÃ…¾ÃƒÃ‚­t nÄ›kterou z placených sluÃ…¾eb. Pro obyčejné uÃ…¾ivatele ale plnÄ› postačí kalendář Google nebo Outlook. Rozhodnutí uÃ…¾ nechám na vás. V nové verzi operačního systému Microsoft Windows 10 je pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo kalendář integrovaný, tak stojí za to ho aspoÃ…ˆ vyzkouÃ…¡et.

Výhody:

 • Přístup odkudkoliv
 • Zachování informací při pádu operačního systému
 • Sdílení kalendáře
 • Elektronická podoba
 • Snadné vyhledávání

Nevýhody:

 • Nutnost připojení k internetu

Sponzorované odkazy:

Článek Nejlepší online kalendáře byl publikován 12. října 2015 v 05.00 v rubrice Internet. Autorem článku je Petr Prosický. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!