SWIMMUSIC 100 – Lepší statistika plavání díky hudební kulise?

Sponzorované odkazy

SWIMMUSIC 100 – Lepší statistika plavání díky hudební kulise?

Jste zvyklí poslouchat muziku pÃ…™i sportu? VÄ›tÃ…¡inou stačí vzít mobilní telefon, zapojit sluchátka a pustit se do cvičení. Jindy ale okolní podmínky vyÃ…¾adují specifický pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stup, coÃ…¾ se týká pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m plavání. Bezdrátové technologie ve vodÄ› nefungují, mobil není kam umístit a nÄ›kterým sluchátkÃ…¯m vlhkost Ã…¡kodí. Otestovali jsme MP3 pÃ…™ehrávač do vody Nabaiji SWIMMUSIC 100.

Hloupý pÃ…™ehrávač v 21. století

Současné poÃ…¾adavky uÃ…¾ivatelÃ…¯ na komplexní funkčnost zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení jiÃ…¾ v podstatÄ› vytlačily jednoúčelová zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení. Mobily tak jiÃ…¾ úspěÃ…¡nÄ› zastupují navigace, hudební pÃ…™ehrávače a začínají vytlačovat i klasické hodinky. Sluchátka pomalu pÃ…™icházejí o drátové spojení se samotným pÃ…™ehrávačem. Jednoúčelový pÃ…™ehrávač Nabaiji SWIMMUSIC 100 se tak mÃ…¯Ã…¾e zdát, jako odkaz na dobu jiÃ…¾ dávno uplynulou. Ve skutečnosti tomu tak ale není.

Malé balení, v nÄ›mÃ…¾ je ale vÃ…¡e potÃ…™ebné.

Malé balení, v nÄ›mÃ…¾ je ale vÃ…¡e potÃ…™ebné.

Samotný pÃ…™ehrávač je vodotÄ›sný do tÃ…™ÃƒƒÃ‚­metrové hloubky a nabízí 2 GB úloÃ…¾iÃ…¡tÄ›, coÃ…¾ se mÃ…¯Ã…¾e zdát jako neúnosnÄ› malé úloÃ…¾iÃ…¡tÄ›. Vzhledem k tomu, Ã…¾e pÃ…™ehrávač nedisponuje displejem a nelze listovat ve sloÃ…¾kách, není tÃ…™eba pÃ…™emýšlet nad nutností 32 GB úloÃ…¾iÃ…¡tÄ›. I tak lze do zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení nahrát více neÃ…¾ 250 skladeb (pÃ…™i 320 kbit/s) ve formátu MP3, nebo WMA. VýdrÃ…¾ baterie vydrÃ…¾ÃƒÃ‚­ nÄ›kolik plaveckých tréninkÃ…¯ o délce hodiny a pÃ…¯l. Výrobce udává konkrétnÄ› 10 hodin. Konektivita zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení je zúžena do jediného konektoru, jehoÃ…¾ prostÃ…™ednictvím lze pÃ…™ipojit sluchátka, nebo nestandardní USB kabel. Vedle tohoto kabelu jsou součástí balení také sluchátka se Ã…¡esti druhy Ã…¡puntÃ…¯, o ÄemÃ…¾ bude Ã…™eč dále.

TÃ…™i tlačítka stačí

UÃ…¾ivatelské rozhraní pÃ…™ehrávače je maximálnÄ› zjednoduÃ…¡eno, aby bylo ovládání moÃ…¾né poslepu pouze hmatem. PÃ…™ÃƒƒÃ‚­tomna tak je jen trojice tlačítek, konkrétnÄ› Plus, Play/Stop a Minus, s rozÃ…¡ÃƒÃ‚­Ã…™enou funkcionalitou na základÄ› délky stisku. ZpÄ›tnou vazbou pro uÃ…¾ivatele je dioda umístÄ›ná mezi tlačítky a také zvuková signalizace ve sluchátkách formou prostého pípání.

PÃ…™ehrávač je malý a lehký. KdyÃ…¾ je pÃ…™ipnutý na hlavÄ›, nevíte o nÄ›m.

PÃ…™ehrávač je malý a lehký. KdyÃ…¾ je pÃ…™ipnutý na hlavÄ›, nevíte o nÄ›m.

Tlačítko Plus obstarává pÃ…™i krátkém stisku pÃ…™echod na následující skladbu, zatímco s dlouhým stiskem roste hlasitost, jeÃ…¾ se zasekne na určité hladinÄ›, coÃ…¾ je signalizováno trojitým pípnutím ve sluchátkách. Zvuk ovÃ…¡em mÃ…¯Ã…¾e být jeÃ…¡tÄ› hlasitÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­. Postačí stisknutí tlačítka Play/Stop a poté opÄ›tovné dlouhé stisknutí tlačítka Plus. Tato funkce ne vÃ…¾dy funguje zcela spolehlivÄ›, a tak je občas zvýšení hlasitosti trochu boj. S praxí se to ale zlepÃ…¡uje.

Praktickou funkcí je náhodné pÃ…™ehrávání vyvolané sekvencí stisku tlačítka Play, coÃ…¾ je názornÄ› graficky popsáno v návodu, který je součástí balení. CelkovÄ› je ovládání snadné a plnÄ› funkční, aÃ…¾ na občasné zaváhání pÃ…™i zvyÃ…¡ování hlasitosti nad výrobcem stanovený limit.

Bez brýlí a bez čepice ani ránu

Samotný pÃ…™ehrávač disponuje malými rozmÄ›ry 3,4×5,1×2,5 cm (Ã…¡ÃƒÃ‚­Ã…™ka x výška x hloubka), pÃ…™ičemÃ…¾ za zvÄ›tÃ…¡ení mÃ…¯Ã…¾e pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m praktický klips pro uchycení pÃ…™ehrávače na plavecké brýle. Jejich noÃ…¡ení je v podstatÄ› podmínkou pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vání pÃ…™ehrávače. Jinak totiÃ…¾ není kde pÃ…™ehrávač uchytit a délka kabelu sluchátek s jistou rozervou pokryje jen umístÄ›ní pÃ…™ehrávače na hlavÄ›.

Ã… puntÃ…¯ je dostatek, ale chce je zkouÃ…¡et nejenom na souÃ…¡i, ale i prakticky ve vodÄ›.

Ã… puntÃ…¯ je dostatek, ale chce je zkouÃ…¡et nejenom na souÃ…¡i, ale i prakticky ve vodÄ›.

VýbÄ›r Ã…¡puntÃ…¯ je u plaveckých sluchátek velmi významný, neboÃ…Â¥ zamezují vniku vody do zvukovodu. Je tedy nutné, aby dobÃ…™e tÄ›snily a výbÄ›r správné velikosti mÃ…¯Ã…¾e trvat dlouho (k dispozici jsou tÃ…™i velikosti S, M, L). Navíc mÃ…¯Ã…¾e být velikost Ã…¡puntu v kaÃ…¾dém uchu odliÃ…¡ná.

DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ otázkou je kvalita zvuku jednak samotného pÃ…™ehrávače, jednak dodávaných sluchátek. Vzhledem k náročnosti prostÃ…™edí rozhodnÄ› nečekejme, Ã…¾e ve sluchátkách uslyÃ…¡ÃƒÃ‚­me pÃ…™i poslechu vážný hudby, jak čtvrtý houslista zleva otáčí stranu not. Kvalita zvuku je tak pro účel zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení zcela dostačující.

PÃ…™ipnuto na brýlích. Pro lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ drÃ…¾ení sluchátek v uchu se vyplatí nosit i plaveckou čepici.

PÃ…™ipnuto na brýlích. Pro lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ drÃ…¾ení sluchátek v uchu se vyplatí nosit i plaveckou čepici.

PÃ…™i pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vání je občas nutné počítat s netÄ›sností sluchátek, z nichÃ…¾ je pak nutné vyfoukat vodu a vyklepat vodu i z uÃ…¡ÃƒÃ‚­. Je-li mÄ›nič sluchátek vystaven vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­mu mnoÃ…¾ství vody, zmÄ›ní se jejich charakteristika a napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad vnímaná hlasitost mÃ…¯Ã…¾e být menÃ…¡ÃƒÃ‚­. Pak nezbývá neÃ…¾ sluchátka vysuÃ…¡it.

Klips mají i sluchátka, a tak je moÃ…¾né nastavovat délku jejich kabelu.

Klips mají i sluchátka, a tak je moÃ…¾né nastavovat délku jejich kabelu.

NÄ›kdo by mohl namítnout, Ã…¾e je to opravdu jen hloupý pÃ…™ehrávač. Proč nepouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat bezdrátové spojení sluchátek s telefonem, který leÃ…¾ÃƒÃ‚­ nÄ›kde v suchu na lavičce, nebo proč nepÃ…™ehrávat hudbu bezdrátovÄ› ze sportovních sluchátek? Na to existuje jednoduchá odpověď – pod vodou z principu bezdrátové technologie nemohou fungovat.

Verdikt

Nabaiji SWIMMUSIC 100 nedisponuje zázračnými technickými parametry, svÃ…¯j účel ale plní velmi dobÃ…™e. Volba Ã…¡puntÃ…¯ sluchátek se sice mÃ…¯Ã…¾e protáhnout, ale je z Äeho vybírat. NepÃ…™ÃƒƒÃ‚­jemným faktem je vysoká cena 799 Kč, coÃ…¾ pÃ…™ÃƒƒÃ‚­liÃ…¡ neodpovídá technickým parametrÃ…¯m. SamostatnÄ› dostupná nejsou ani náhradní sluchátka a výmÄ›na baterie moÃ…¾ná také není. Ovládání zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení je povedené aÃ…¾ na občasné problémy se zvýšením hlasitosti nad výrobcem stanovenou bezpečnou mez. Hlasitost sluchátek, pokud dobÃ…™e tÄ›sní Ã…¡punty a v uÃ…¡ÃƒÃ‚­ch není voda, je zcela dostačující. Pokud rádi plavete a nudí vás dlouhé hodiny prostÄ› jen koukat na dno či strop bazénu, lze bez problému pÃ…™ehrávač doporučit. Jen buďte trpÄ›liví pÃ…™i výbÄ›ru Ã…¡puntÃ…¯ a nezapomeÃ…ˆte pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat plavecké brýle a ideálnÄ› i Äepici.

Hodnocení redakce:  80 %

Výhody:

 • Vodotěsnost
 • Rozměry
 • Dobré ovládání
 • Dostatečná hlasitost
 • Možnost náhodného přehrávání

Nevýhody:

 • Cena
 • Zvyšování hlasitosti nad limit
 • Výběr špuntů trvá dlouho
 • Je to jen „hloupý“ přehrávač

Alternativa

PÃ…™estoÃ…¾e recenzovaný pÃ…™ehrávač nepatÃ…™ÃƒƒÃ‚­ mezi nejdostupnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ pÃ…™ehrávače vzhledem ke své výbavÄ›, alternativy dosahují pÃ…™inejmenÃ…¡ÃƒÃ‚­m stejných cen, coÃ…¾ je daÃ…ˆ za vysoké poÃ…¾adavky na odolnost a vodotÄ›snost. NapÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad Auna Hydro 4 disponující 4 GB úloÃ…¾iÃ…¡tÄ›m s cenou okolo 900 Kč mÃ…¯Ã…¾e být zajímavou alternativou. Má vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ paměÃ…Â¥ a stejné vybavení. Z vyÃ…¡Ã…¡ÃƒÃ‚­ch cenových hladin pak mÃ…¯Ã…¾e být zajímavým kandidátem pÃ…™ehrávač Sony NW-WS413 s kapacitou úloÃ…¾iÃ…¡tÄ› 4 GB a cenou okolo 2 500 Kč. Zajímavostí tohoto kusu je pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m odliÃ…¡ná konstrukce, neboÃ…Â¥ v sobÄ› pÃ…™ehrávač integruje i sluchátka.

Sponzorované odkazy:

Článek SWIMMUSIC 100 – Lepší statistika plavání díky hudební kulise? byl publikován 9. dubna 2018 v 05.00 v rubrice Technologie. Autorem článku je Ondřej Dostál. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!