MiniTool Partition Wizard 9 – Pevný disk a jeho správa

Sponzorované odkazy

MiniTool Partition Wizard 9 – Pevný disk a jeho správa

Ptáte-li se, jak rozdÄ›lit pevný disk, jistÄ› hledáte snadné aplikace, které podobné úkony umoÃ…¾Ã…ˆují. PatÃ…™ÃƒƒÃ‚­ mezi nÄ› i MiniTool Partition Wizard, který i pÃ…™es nÄ›které nedostatky nabízí Ã…™adu moÃ…¾ností jak pro nenáročné domácí uÃ…¾ivatele, tak i pro správce serverových Ã…™eÃ…¡ení. Co vÃ…¡echno umí v aktuální verzi?

Proč vlastnÄ› rozdÄ›lovat disk na více oddílÃ…¯?

KaÃ…¾dý pevný disk je spravován jedním, nebo více souborovými systémy, které vÃ…¾dy operují v jednom, či nÄ›kolika logických oddílech. NezáleÃ…¾ÃƒÃ‚­, jakou technologii záznamu disk pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vá, tedy zda-li jde o SSD disk či klasický disk s magnetickým záznamem na rotující plotny.

U výrobcem pÃ…™edinstalovaného počítače je o rozdÄ›lení diskÃ…¯ na více logických oddílÃ…¯ postaráno. NejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ prostor potom dostává uÃ…¾ivatelský a systémový oddíl. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ oddíly obsahují data se zálohou systému, nebo také s ovladači hardwaru a dalÃ…¡ÃƒÃ‚­mi nástroji pro správu. NÄ›které zmínÄ›né oddíly bývají často skryté a ze souborového správce uÃ…¾ivateli nepÃ…™ÃƒƒÃ‚­stupné.

Integorvaný nástroj pro správu diskÃ…¯ ve Windows leckdy nemusí stačit.

Integorvaný nástroj pro správu diskÃ…¯ ve Windows leckdy nemusí stačit.

ObecnÄ› rÃ…¯znorodých moÃ…¾ností, jak rozdÄ›lit pevný disk, mÃ…¯Ã…¾e cílenÄ› vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­t i sám uÃ…¾ivatel. NapÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad pÃ…™i instalaci více operačních systémÃ…¯ na jediný pevný disk. Windows pracuje se souborovým systémem NTFS, zatímco linuxové distribuce (Ubuntu, Mint, Fedora atp.) nejčastÄ›ji s ext2, ext3 a ext4. RozdÄ›lení mÃ…¯Ã…¾e mít svÃ…¯j smysl také pÃ…™i zálohování, či reinstalaci operačního systému. NapÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad pokud rozdÄ›líme fyzický disk na dvÄ› logické jednotky, zvlášÅ¥ pro uÃ…¾ivatelská data a zvlášÅ¥ pro systém, mÃ…¯Ã…¾e být zmiÃ…ˆovaná reinstalace snazÃ…¡ÃƒÃ‚­, stejnÄ› jako zálohování dat, či systému.

UÃ…¾ivatelské rozhraní je pÃ…™ehledné, pÃ…™estoÃ…¾e není nejnovÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­.

UÃ…¾ivatelské rozhraní je pÃ…™ehledné, pÃ…™estoÃ…¾e není nejnovÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­.

RozdÄ›lení diskÃ…¯ na pÃ…™ÃƒƒÃ‚­liÃ…¡ velký počet logických oddílÃ…¯ má samozÃ…™ejmÄ› i svá úskalí. Spojování a zmÄ›na velikosti mohou pÃ…™inášet Ã…™adu problémÃ…¯ a leckdy je nutná i reinstalace operačního systému. PÃ…™enos dat mezi logickými oddíly je pomalejÃ…¡ÃƒÃ‚­, neboÃ…Â¥ jeden a ten samý disk musí data nejprve pÃ…™ečíst, a následnÄ› zapsat.

Instalace bez reklam

PÃ…™estoÃ…¾e Windows obsahuje ve vÃ…¡ech verzích základní nástroj pro správu diskových oddílÃ…¯, čas od času mu zmÄ›na velikosti či pÃ…™emístÄ›ní oddílÃ…¯ mÃ…¯Ã…¾e dÄ›lat potíže. K dispozici jsou tak Ã…™eÃ…¡ení tÃ…™etích stran, mezi které patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad MiniTool Partiton Wizard, který jsme recenzovali ve verzi Professional. Dostupná je i oÃ…™ezanÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ verze Free, která umí vÃ…¡echny základní úkony, jako je zmÄ›na velikosti, rozdÄ›lení, či tÃ…™eba oprava zavádÄ›cího protokolu operačního systému.

Instalace je doprovázena standardním prÃ…¯vodcem a nemusíte se obávat instalace nechtÄ›ných aplikací a pochybných nástrojÃ…¯. StejnÄ› jako celému programu, i instalačnímu prÃ…¯vodci chybí česká lokalizace. Ihned po instalace je ve vyÃ…¡Ã…¡ÃƒÃ‚­ch verzích, včetnÄ› verze Professional, vyÃ…¾adována aktivace prostÃ…™ednictvím licenčního klíče.

Ã… irokou Ã…¡kálu nástrojÃ…¯ pro správu disku doplÃ…ˆuje i kontrola Ã…¡patných oddílÃ…¯ na disku.

Ã… irokou Ã…¡kálu nástrojÃ…¯ pro správu disku doplÃ…ˆuje i kontrola Ã…¡patných oddílÃ…¯ na disku.

Partion Wizard umoÃ…¾Ã…ˆuje pracovat s oddíly FAT16, FAT32, NTFS, ext2 a ext3. Nechybí podpora RAIDu v rÃ…¯zných konfiguracích. PÃ…™estoÃ…¾e jde udÄ›lat bootovatelné CD, z nÄ›hoÃ…¾ mÃ…¯Ã…¾ete nezávisle na operačním systému pracovat s oddíly, samotný program je dostupný pouze pro Windows ve verzi XP aÃ…¾ 10. Na linuxové distribuce jej tedy nenainstalujete.

Komplexní informace o disku jsou k dispozici včetnÄ› klasického koláče o vyuÃ…¾ití kapacity.

Komplexní informace o disku jsou k dispozici včetnÄ› klasického koláče o vyuÃ…¾ití kapacity.

PÃ…™ehlednÄ›, ale ne v ÄeÃ…¡tinÄ›

UÃ…¾ivatelské rozhraní Partition Wizardu je pÃ…™ehledné, pÃ…™estoÃ…¾e pouÃ…¾itá barevná paleta jiÃ…¾ není nejmodernÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­. JiÃ…¾ zmiÃ…ˆovaná absence čeÃ…¡tiny ovÃ…¡em mÃ…¯Ã…¾e znamenat pro Ã…™adu uÃ…¾ivatelÃ…¯ pÃ…™ekážku, neboÃ…Â¥ neznalým zásahem pÃ…™i správÄ› logických oddílÃ…¯ lze napáchat Ã…™adu Ã…¡kod. DÃ…¯sledné zálohování pÃ…™ed jakoukoli činností je tak opravdu namístÄ›.

RozloÃ…¾ení ovládacích prvkÃ…¯ je povedené a vÃ…¡echny základní činnosti jsou dostupné z horizontální nástrojové liÃ…¡ty. PokročilejÃ…¡ÃƒÃ‚­ prvky pak nabízí levý panel zobrazující také právÄ› probíhající činnosti. Mezi zajímavé funkce Partition Wizardu patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad jednoduché pÃ…™enesení operačního systému ze starÃ…¡ÃƒÃ‚­ho disku na nový SSD disk. Výborná funkce, pokud výrobce nedodává vlastní migrační Ã…™eÃ…¡ení. Vzpomenout musím i na rÃ…¯zné kontrolní testy pevných diskÃ…¯, mezi které patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad kontrola Ã…¡patných oddílÃ…¯ disku či kontrola souborového systému. Logické oddíly je navíc moÃ…¾né skrývat tak, jak to občas dÄ›lají i prodejci počítačÃ…¯.

Změna velikosti logického oddílu.

Změna velikosti logického oddílu.

Vyplatí se pÃ…™ÃƒƒÃ‚­platek za verzi Professional?

MiniTool Partition Wizard nabízí jak ve verzi Free, tak i ve verzi Professional zajímavou alternativu k integrovaným nástrojÃ…¯m ve Windows. Díky moÃ…¾nosti tvorby bootovatelného CD mÃ…¯Ã…¾e v lecčem nahradit také open source nástroj GParted. Verze Free umoÃ…¾Ã…ˆuje zpracovávat jen oddíly do 3 TB, coÃ…¾ ve výsledku není nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ pÃ…™ekážkou. Verze Professional zvládá aÃ…¾ 16 TB, ale stejnÄ› jako Free nepodporuje serverové verze Windows.

Otázkou na závÄ›r zÃ…¯stává, zda-li se verze Professional domácímu uÃ…¾ivateli vyplatí. Hledáte-li náhradu za integrovaný nástroj ve Windows pro občasné pouÃ…¾ití, vystačíte si nejspíše se základní zdarma dostupnou verzí. Pokud častÄ›ji pracujete s oddíly na celé Ã…™adÄ› systémÃ…¯, mÃ…¯Ã…¾e verze Professional poslouÃ…¾it dobÃ…™e. Mimo jiné totiÃ…¾ nabízí nástroje pro práci s dynamickými disky, spojování více oddílÃ…¯ beze ztráty dat či tÃ…™eba zmÄ›nu velikosti clusterÃ…¯.

ZávÄ›rem lze Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci pouze jediné – nikdy nepodceÃ…ˆujte zálohování cenných dat.

Hodnocení redakce:  85 %

Výborný program

Výhody:

 • Přehledné uživatelské rozhraní
 • Přenos systému na SSD
 • Kontroly úložišť
 • Tvorba bootovatelného CD

Nevýhody:

 • Absence češtiny
 • Nepodporuje serverové verze

Oficiální web programu: PartitionWizar­d.com

Sponzorované odkazy:

Článek MiniTool Partition Wizard 9 – Pevný disk a jeho správa byl publikován 13. dubna 2016 v 05.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Ondřej Dostál. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!