Jak vytvořit domácí síť ve Windows

Tagy:  síť, síť Windows, Windows síť, Windows 7 síť, jak propojit, jak nastavit, domácí síť, domácí skupina

Sponzorované odkazy

Jak vytvořit domácí síť ve Windows

JeÃ…¡tÄ› pÃ…™ed nÄ›kolika roky byl obvyklý jeden počítač v domácnosti. S klesající cenou elektroniky je dnes běÃ…¾né, Ã…¾e svÃ…¯j počítač má téměÃ…™ kaÃ…¾dý člen domácnosti. ÄŒasto tak vznikne potÃ…™eba nÄ›co nasdílet ostatním, napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad nÄ›jaký film či fotografie. BÄ›hat po domÄ› s flashkou, která nemusí zcela kapacitnÄ› postačovat, není nic pÃ…™ÃƒƒÃ‚­jemného. Daleko pÃ…™ÃƒƒÃ‚­jemnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ je mít postavenou pÃ…™inejmenÃ…¡ÃƒÃ‚­m 100Mbit síť a soubory pohodlnÄ› sdílet v domácí síti. Stavbu a technickou realizaci pÃ…™eskočíme a podíváme se, jak propojit jednotlivé počítače nezávisle na operačním systému do sítÄ› Windows.

TÃ…™eba se vám bude zdát mÃ…¯j pÃ…™ÃƒƒÃ‚­pad povÄ›domý. V rodinném domÄ› máme pÄ›t aktivních počítačÃ…¯ (celkem ale osm). PÃ…™enášet mezi počítači rozsáhlá data v Å™ÃƒƒÃ‚¡du GB není nic pohodlného. Pokud máte vÃ…¡ak vÃ…¡echny počítače v domácí síti, nemusíte ani vstávat ze Å¾idle.

Co k tomu potÃ…™ebujete?

RozhodnÄ› je potÃ…™eba mít počítače pÃ…™ipojení na stejné LAN síti. To znamená nejlépe na jednom rozbočovači (switchi) či smÄ›rovači (routeru). Tedy v mém pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› máme do domu zavedenou jednu pÃ…™ÃƒƒÃ‚­pojku, která je posléze z jednoho routeru rozvÄ›tvená do vÃ…¡ech pater. Počítače za jedním smÄ›rovačem se posléze vzájemnÄ› vidí, kdeÃ…¾to z venku vidÄ›t nejsou – lokální síť. To by nemÄ›l být problém, protoÃ…¾e snad v kaÃ…¾dém bytÄ›, do kterého jsem poslední dobou pÃ…™iÃ…¡el nÄ›co instalovat, uÃ…¾ běÃ…¾el alespoÃ…ˆ router od ISP.

Propojení pouze počítačÃ…¯ s Windows 7

NejjednoduÃ…¡Ã…¡ÃƒÃ‚­ pÃ…™ÃƒƒÃ‚­pad, který mÃ…¯Ã…¾e nastat. Windows 7 pÃ…™ichází s tzv. domácí skupinou, která slouÃ…¾ÃƒÃ‚­ pro jeÃ…¡tÄ› snadnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ a rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­ vytvoÃ…™ení domácí sítÄ›. VytvoÃ…™ení této sítÄ› je zcela triviální.

Kontrola nastavení umístÄ›ní v síti

Kontrola nastavení umístÄ›ní v síti

OtevÃ…™ete jeden z počítačÃ…¯, který si vyberete jako hlavní. Ten vytvoÃ…™ÃƒƒÃ‚­ domácí skupinu a bude povaÃ…¾ován za takový velitelský. Síťové umístÄ›ní je tÃ…™eba mít nastavené na Doma. Zkontrolujte v >> Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových pÃ…™ipojení a sdílení 

Nastavení defaultnÄ› sdílených sloÃ…¾ek

Nastavení defaultnÄ› sdílených sloÃ…¾ek

OtevÃ…™ete >> Ovládací panely > Síť a Internet > Domácí skupina

Výhodou domácí skupiny je, Ã…¾e pÃ…™i pÃ…™ipojování k ostatním členským počítačÃ…¯m není nutné zadávat pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stupová hesla. U pÃ…™ipojování ke starÃ…¡ÃƒÃ‚­m operačním systémÃ…¯m tomu tak není, viz níže.

Propojení Windows 7 s Windows XP

PravdÄ›podobné je, Ã…¾e v domácnosti je jeÃ…¡tÄ› jeden postarÃ…¡ÃƒÃ‚­ počítač s Windows XP. I ten lze pÃ…™ipojit do sítÄ›. NejdÃ…¯leÃ…¾itÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ je, aby vÃ…¡echny počítače byly ve stejné pracovní skupinÄ›. Zkontrolujte tedy jméno vaÃ…¡ÃƒÃ‚­ pracovní skupiny, popÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› změÃ…ˆte jméno pracovní skupiny pÃ…™ipojovaného počítače na totoÃ…¾né s ostatními počítači v síti (typicky WORKGROUP).

Název pracovní skupiny

Název pracovní skupiny

Pokud pÃ…™ipojujete Windows XP, jméno pracovní skupiny zadáváte v prÃ…¯vodci vytvoÃ…™ení sítÄ›. JestliÃ…¾e ale pÃ…™ipojujete Windows 7, jméno pracovní skupiny zmÄ›níte v >> Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Systém > UpÃ…™esnit nastavení systému > Název počítače > ZmÄ›nitâ€Ã‚¦

Instalace sítě na Windows XP

Instalace sítě na Windows XP

Pro pÃ…™ipojení Windows XP k síti, spusÃ…Â¥te PrÃ…¯vodce instalací sítÄ› v >> Ovládací panely > PÃ…™ipojení k síti a Internetu

Pro Windows 7 otevÃ…™ete prÃ…¯zkumník a v nabídce po levé stranÄ› kliknÄ›te na Síť. Zobrazí se vÃ…¡echna pÃ…™ipojená zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení. Pro Windows XP otevÃ…™ete >> Tento počítač > Místa v síti > Zobrazit počítače ve skupinÄ›

Pokud máte váš uÃ…¾ivatelský účet ve Windows chránÄ›n heslem, budete pÃ…™i pÃ…™ipojování z jiného zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení vyzváni k zadání tohoto hesla a jména uÃ…¾ivatelského účtu. Doporučuji tedy pÃ…™i instalaci počítače nevolit krkolomná uÃ…¾ivatelská jména typu „Jeníček 007". PÃ…™idÄ›láte si akorát problémy s diakritikou a mezerami.

Potencionální problémy

Jak sdílet soubor? KliknÄ›te pravým tlačítkem a pod nabídkou Sdílet zvolte s kým. ObdobnÄ› lze sdílet celý diskový oddíl. Pro zápis je tÃ…™eba v nastavení oprávnÄ›ní sdílení nastavit i právo mÄ›nit/zapisovat.

PÃ…™i zmÄ›nÄ› hesla domácí skupiny vybíhala chyba Windows. Stačilo nastavit Internet Explorer jako výchozí prohlížeč. Dnes uÃ…¾ je snad chyba odstranÄ›na.

Pokud pouÃ…¾ÃƒÃ‚­váte jiný firewall, neÃ…¾ Windows, zkontrolujte, zda je povolené sdílení souborÃ…¯ a tiskáren. VÄ›tÃ…¡ina dneÃ…¡ních firewallÃ…¯ uÃ…¾ s tím počítá a ptá se uÃ…¾ivatele, jak chce nastavit profil.

Pokud nefunguje komunikace z Windows 7 na XP, nebo naopak, pravdÄ›podobnÄ› je nÄ›jaké nastavení zapÃ…™ÃƒƒÃ‚­Ã„inÄ›né aktivitou nÄ›které z aplikací chybné. Doporučuji nastavovat síť na čistÄ› nainstalovaných počítačích a posléze vytvoÃ…™it zálohu.

Počítač vám signalizuje, Ã…¾e jiÃ…¾ nÄ›jaká domácí síť existuje. ZÃ…™ejmÄ› jste pÃ…™ipojeni na rozbočovači s více lidmi a ne pouze ve své LAN. NÄ›kdo si totiÃ…¾ uÃ…¾ vytvoÃ…™il domácí síť pod zvolenou pracovní skupinou. ZměÃ…ˆte název pracovní skupiny a pokus opakujte.

Malá rychlost pÃ…™enosu? JestliÃ…¾e vám nevyhovuje malá rychlost pÃ…™enosu dat, spíše neÃ…¾ do rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­ho routeru (1Gb/s) za tisíce korun investujte do rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­ho switche 1Gb/s za pár stovek, ten pÃ…™ipojte za router a aÃ…¾ do nÄ›j pak ostatní počítače.

Počítače za vnoÃ…™eným routerem se vzájemnÄ› nevidí. Jde o to, Ã…¾e cokoliv za routerem se tváří jako jeden počítač. Pokud byste chtÄ›li vnoÃ…™ené počítače vynoÃ…™it, je tÃ…™eba je vyÃ…™adit z vnoÃ…™ené lokální sítÄ› do té vnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ (vynoÃ…™ené) a to pomocí DMZ (demilitarizovaná zóna) v nastavení routeru.

Propojení s Windows Vista? Visty jsem z návodu vynechal, ponÄ›vadÃ…¾ jsou jiÃ…¾ téměÃ…™ nepouÃ…¾ÃƒÃ‚­vané. PÃ…™esto na vÃ…¡e vám odpoví následující video Microsoftu .

Sponzorované odkazy:

Článek Jak vytvořit domácí síť ve Windows byl publikován 4. dubna 2012 v 05.00 v rubrice Technologie. Autorem článku je Milan Herbig. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!